Zrzeczenie Się

Clubbers Gold Casino Web Site (“Serwis”) jest internetowym serwisem informacyjnym dostarczane przez Clubbers Gold Casino (“Clubbers Gold Casino”), z zastrzeżeniem do zgodności z zasadami i warunkami określonymi poniżej. PRZECZYTAJ TEN DOKUMENT PRZED lub korzystaniem z witryny. Poprzez dostęp i używanie tej witryny ZGADZA SIĘ NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW OKREŚLONYCH PONIŻEJ. JEŚLI NIE CHCESZ NA PRZESTRZEGANIE TYCH WARUNKÓW, NIE MOŻESZ KORZYSTAĆ Z WITRYNY.Clubbers Gold Casino może zmienić niniejszą Umowę w dowolnym czasie, a takie zmiany należy życie natychmiast po opublikowaniu zmodyfikowanego UMOWY na stronie. ZGADZA SIĘ Przejrzyj umowę PERIODICALLY być świadomi takich modyfikacji a dalsze dostęp lub użycie STRONIE BĘDZIE RÓWNOZNACZNE TWÓJ rozstrzygające przyjęcia ZMODYFIKOWANEJ UMOWY.

1. Prawa autorskie, licencje i uwagi pomysł.

Cała zawartość Witryny są chronione międzynarodowymi prawami autorskimi i przepisów o znakach towarowych. Właścicielem praw autorskich i znaków towarowych są Clubbers Gold Casino, jej spółki zależne lub inne licencjodawcy trzeci. Użytkownik nie może modyfikować, kopiować, reprodukować, publikować, przesyłać, publikować, przesyłać, ani rozpowszechniać W JAKIKOLWIEK SPOSÓB, materiał na stronie, w tym tekst, grafika, kod i / lub oprogramowania. Użytkownik może wydrukować i pobrać części materiału z różnych obszarów Strony wyłącznie do własnego, niekomercyjnego użytku pod warunkiem, że zgadza się nie zmieniać ani usuwać żadnych praw autorskich lub prawach własności z materiałów. Zgadzasz się przyznać Clubbers Gold Casino do niewyłącznej, nieodpłatnej, na całym świecie, wieczystą licencję, z prawem do sublicencji, aby reprodukować, dystrybuować, transmitować, tworzyć dzieł pochodnych, publiczne wyświetlanie i publicznie wykonywać żadnych materiałów i inne informacje (w tym, bez ograniczeń, pomysły zawarte w nim nowych lub udoskonalonych produktów i usług) złożyć do żadnych publicznych obszarów Strony (takich jak tablice ogłoszeń, forów i grup dyskusyjnych) lub poprzez e-mail do Clubbers Gold Casino na wszelkie sposoby i we wszystkich mediach obecnie lub opracowanych w przyszłości. Ci przyznają Clubbers Gold Casino prawo do używania nazwy w związku z przedstawionych materiałów i innych informacji, jak również w związku ze wszystkimi reklamy, marketingu i materiałów promocyjnych związanych z nimi. Zgadzasz się, że będziesz miał innego wyjścia przed Clubbers Gold Casino jakiegokolwiek domniemanego lub faktycznego naruszenia lub przywłaszczenia jakiegokolwiek prawa własności w swoich komunikatach do Clubbers Gold Casino.

Znaków towarowych.

Publikacje, produktów, treści lub usług wymienione w niniejszym dokumencie lub na stronie są wyłączną znakami towarowymi lub znakami usług Clubbers Gold Casino. Inne nazwy produktów i firm wymienione w Serwisie mogą być znakami towarowymi ich właścicieli.

2. Korzystanie z Serwisu.

Musisz zrozumieć, że, z wyjątkiem informacji, produktów lub usług wyraźnie określone jako dostarczane przez Clubbers Gold Casino Gold Club Casino nie działa, kontrola lub poprzeć jakichkolwiek informacji, produktów lub usług w Internecie, w żaden sposób.Wyjątkiem Klub Gold Casino zidentyfikowanych informacji, produktów lub usług, wszelkich informacji, produktów i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu lub w Internecie usług są zazwyczaj oferowane przez osoby trzecie, które nie są powiązane z Clubbers Gold Casino się. Także zrozumieć, że Gold Club Casino nie może i nie gwarantuje ani nie gwarantuje, że pliki dostępne do pobrania za pośrednictwem Witryny będą wolne od wirusów, robaków, koni trojańskich lub innego kodu, które objawiają zanieczyszczenia lub destrukcyjne właściwości. Jesteś odpowiedzialny za realizację odpowiednich procedur i punktów kontrolnych, aby zaspokoić swoje szczególne wymagania dotyczące dokładności danych wejściowych i wyjściowych, i utrzymania środków zewnętrznych do Witryny na odbudowę utracone dane.

UŻYTKOWNIK PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I RYZYKO KORZYSTANIA Z WITRYNY i Internetu. Clubbers Gold Casino wyposaża witrynę i informacji związanych z “AS IS” I nie składa żadnych gwarancji wyraźnych lub domniemanych, oświadczenia lub poświadczenia NATURY (W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI GWARANCJI PRAWA WŁASNOŚCI LUB NIENARUSZANIA lub GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU) W odniesieniu DO SERWISU, WSZELKIE INFORMACJE towarów lub świadczonej usługi POŚREDNICTWEM USŁUGI lub w Internecie w ogóle, a Clubbers Gold Casino NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE KOSZTY lub szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z takiej transakcji. Tylko i wyłącznie ODPOWIEDZIALNOŚĆ ocenić dokładność, kompletność i przydatność wszystkich opinii, porad, usług, towarów i innych informacji dostarczonych POŚREDNICTWEM USŁUGI lub w Internecie w ogóle. Clubbers Gold Casino NIE GWARANTUJE, ŻE USŁUGA BĘDZIE NIEPRZERWANE LUB BŁĘDÓW LUB ŻE WADY SERWISU ZOSTANĄ USUNIĘTE.

ROZUMIESZ, ŻE PURE charakter Internetu ZAWIERA Unedited MATERIAŁY z których niektóre są SEKSUALNY lub mogą być obraźliwe dla CIEBIE. Dostęp do takich materiałów NA WŁASNE RYZYKO. Clubbers Gold Casino nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za takie materiały.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
W ŻADNYM WYPADKU Clubbers Gold Casino NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA (Ja) PRZYPADKOWE, WTÓRNE LUB POŚREDNIE SZKODY (W TYM, ALE NIE TYLKO, ZA UTRATĘ ZYSKÓW, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI, utraty programów lub informacji, i tym podobne), powstałe w wyniku korzystania lub niemożności korzystania z tej usługi, lub informacji, lub transakcji świadczonych na usługi, lub pobrać z serwisu lub opóźnienia takich informacji lub usługi. NAWET JEŚLI Clubbers Gold Casino lub jej upoważnionym przedstawicielom POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD, lub (ii) Wszelkie roszczenia związane z błędami, błędy lub nieścisłości w INNYCH USŁUG I / LUB materiałów lub informacji pobrany za pośrednictwem SERWISU. PONIEWAŻ NIEKTÓRE PAŃSTWA NIE DOPUSZCZA WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WTÓRNE LUB UBOCZNE, POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. W ZWIĄZKU Gold Club Casino odpowiedzialność jest ograniczona w najwyższym możliwym zakresie dozwolonym przez prawo.

Clubbers Gold Casino sprawia nie oświadczeń nie ponosi jakiejkolwiek innej stronie internetowej, który można uzyskać dostęp za pośrednictwem tej jednej, która może link do strony. Po uzyskaniu dostępu do witryny internetowej nie Clubbers Gold Casino, proszę zrozumieć, że jest to niezależne od Clubbers Gold Casino i że Clubbers Gold Casino nie ma kontroli nad zawartością tej witryny internetowej. Ponadto link do strony internetowej klubu Gold Casino nie oznacza, że ​​Clubbers Gold Casino przyjmuje jakąkolwiek odpowiedzialność za zawartość lub wykorzystanie takiej witryny internetowej.

3. Odszkodowanie.

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić Clubbers Gold Casino, jego urzędników, dyrektorów, pracowników, agentów, licencjodawców, dostawców i wszelkich dostawców informacji strony trzeciej do służby przed wszelkimi stratami, wydatkami, odszkodowaniami i kosztami, w tym kosztów obsługi prawnej, wynikające z naruszenia niniejszej Umowy (w tym zaniedbania lub niewłaściwego zachowania) przez Użytkownika lub inne osoby korzystające z Serwisu.

4. Prawa osób trzecich.

Postanowienia ustępów 2 (korzystanie z Usługi) i 3 (Odszkodowanie) są na rzecz Clubbers Gold Casino i jego urzędników, dyrektorów, pracowników, agentów, licencjodawców, dostawców, dostawców informacji i wszelkich stron trzecich do usługi. Każda z tych osób lub podmiotów ma prawo do dochodzenia i egzekwowania tych przepisów bezpośrednio przed tobą we własnym imieniu.

5. Termin; Wypowiedzenie.

Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron bez wypowiedzenia w każdym czasie bez podania przyczyny.Postanowienia ustępów 1 (Prawa autorskie, licencje i Idea wnioski), 2 (korzystanie z Usługi), 3 (Odszkodowanie), 4 (Prawa Osób Trzecich) i 6 (różne) jest niezależnie od wygaśnięcia niniejszej Umowy.

6. Różne.

Niniejsza Umowa ma wszystko regulowane i interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w Niemczech zastosowanie do umów zawartych i nie wykonanych w Niemczech. Zgadzasz się, że wszelkie działania prawne lub postępowanie pomiędzy Clubbers Gold Casino i Ciebie do jakichkolwiek celów dotyczących niniejszej Umowy lub zobowiązania wynikające z Umowy przez strony nie może być wniesione wyłącznie w państwowej lub federalnym sądzie właściwym siedzi w Niemczech. Wszelkie roszczenia lub roszczenia, jakie może mieć w stosunku do usługi, muszą zostać wszczęte w ciągu jednego (1) roku od roszczenia lub roszczenia powstaje lub takie roszczenia lub podstawy powództwa jest przedawnione. Awaria Clubbers Gold Casino nalegania na wykonanie lub ścisłego egzekwowania wykonania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie może być interpretowane jako zrzeczenie się jakiegokolwiek postanowienia lub prawa. Ani przebieg postępowania między stronami, ani praktyka handlowa działa modyfikować jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy. Clubbers Gold Casino może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na dowolną stronę w dowolnym momencie, bez powiadomienia.

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone.

Last updated on June 17, 2014